Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 13206

Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN13206 είναι η κατηγοριοποίηση των θερμοπλαστικών φύλλων κάλυψης, που χρησιμοποιούνται στην Γεωργία και Κτηνοτροφία, με βάση τον χρόνο ζωής τους. Η οδηγία αυτή, χρησιμοποιεί λογικά κριτήρια, ικανά να παρέχουν ασφαλή συμπεράσματα για τον χρόνο ζωής ενός φύλλου κάλυψης κατά την χρήση του. Ένα τέτοιο κριτήριο που παρέχει ασφαλή δεδομένα για την αποικοδόμηση του πλαστικού φύλλου είναι η τεχνητή επιταχυνόμενη φωτογήρανση.

Η δοκιμή της τεχνητής επιταχυνόμενης φωτογήρανσης, σύμφωνα με την οδηγία ISO 4892-2, πραγματοποιείται τοποθετώντας ένα δείγμα πλαστικού φύλλου σε μια συσκευή τεχνητής φωτογήρανσης (Weather-o-meter or WOM) που αποτελείται από λάμπες Ξένου (Xe) οι οποίες εκπέμπουν ακτινοβολία ίδια με αυτή του ηλιακού φάσματος (υπεριώδη, υπέρυθρη και ορατή).

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, η διάρκεια ζωής των φύλλων κάλυψης ταξινομείται σε μια από τις έξι κατηγορίες [Πίνακας 1], όπου κάθε κατηγορία ισοδυναμεί με τη χρονική περίοδο έκθεσης του προϊόντος σε συνθήκες τεχνητής επιταχυνόμενης φωτογήρανσης, εκφρασμένη σε ώρες. Αυτό που είναι τώρα σημαντικό είναι η σύνδεση, ίσως εμπειρικά, της τεχνητής επιταχυνόμενης φωτογήρανσης με την φυσική γήρανση λόγω ηλιακής ακτινοβολίας, παρατηρώντας τις γεωγραφικές περιοχές στον παγκόσμιο χάρτη kLangley [Σχέδιο 1].

Σύμφωνα με την οδηγία EN 13206 και τον Πίνακα 2, ένα σταθεροποιημένο φύλλο κάλυψης κατηγορίας D με 6.000 ώρες έκθεσης σε συσκευή τεχνητής φωτογήρανσης (WOM), ανεξάρτητα από το είδος της σταθεροποίησης, μπορεί να εφαρμοστεί για θερμοκηπιακή κάλυψη περισσότερο από:

– 1 χρόνο σε γεωγραφική περιοχή όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι της τάξης των 130-160 KLy/y,
– 2 χρόνια σε γεωγραφική περιοχή όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι της τάξης των 100-130 KLy/y
– 3 χρόνια σε γεωγραφική περιοχή όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι της τάξης των 70-100 KLy/y.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 13206, δεν συσχετίζει το πάχος του φύλλου με την διάρκεια ζωής. Ο χρόνος ζωής του φύλλου κάλυψης εξαρτάται κυρίως από την σταθεροποίησή του.

Τα φύλλα κάλυψης της AGROPLAST, σύμφωνα με την δική της κατηγοριοποίηση, έχουν το παρακάτω πάχος:

Παρ’όλα αυτά είναι δυνατόν να παραχθεί πλαστικό φύλλο κάλυψης με πάχος 150μm, κατηγορίας D αυξάνοντας το ποσοστό των UV σταθεροποιητών ώστε για να αυξηθεί ο χρόνος ζωής του. Στην περίπτωση αυτή η τιμή του φύλλου αυξάνεται αντίστοιχα.

Τα προϊόντα της AGROPLAST παράγονται και πωλούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN13206.

ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΕΔΑΦΟΣ

ΠΑΝΙΑ | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΜΠΕΛΟΠΑΝΑ

ΚΑΠΝΟΠΑΝΑ

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΝΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΕΔΑΦΟΣ

ΠΑΝΙΑ | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΜΠΕΛΟΠΑΝΟ

ΚΑΠΝΟΠΑΝΟ

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

ΠΑΛΕΤΟΣΑΚΟΥΛΑ

ΕΡΧΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σας με το νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα.

με πολλά και νέα προϊόντα σε άριστες τιμές