ΕΛΓΑ Υπομέτρο 5.1: Πρόγραμμα Επιδότησης Αντιχαλαζικής & Αντιβρόχινης Προστασίας

Ο ΕΛ.Γ.Α προχώρησε στην δημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων – Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και λήγει την 01/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ..

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000 ευρώ.

1. Το υπομέτρο  5.1 έχει στόχο να στηρίξει επενδύσεις ενεργητικής προστασίας από:

 • το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής και
 • τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου
 • το χαλάζι & τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου

 

2. Δικαιούχοι:

 • Φυσικά πρόσωπα, ενεργοί γεωργοί, ηλικίας 18-61 ετών, με δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι & εξοφλημένες τις εισφορές του ΕΛΓΑ για το 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης.
 • Νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι ενεργοί γεωργοί, με δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι, με εξοφλημένες τις εισφορές του ΕΛΓΑ για το 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης  και δεν τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.
 • Συλλογικά σχήματα γεωργών, Αγρ. Συν/σμοί, ΟμΠ, ΟΠ για εγκατάσταση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας σε αγροκτήματα που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο συλλογικό σχήμα ή με συμμετοχή στις επενδύσεις >50% των μελών

 

3. Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) ηλεκτρονικά, από  την 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και ως την 01/03/2021 ημέρα  και σε έντυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, στον ΕΛΓΑ του τόπου κατοικίας. 

 

4. Προϋπολογισμός αίτησης στήριξης. 

    Το ύψος των επιλέξιμων επενδύσεων για κάθε αίτηση στήριξης, ανέρχεται έως τις 100.000€ με ένταση στήριξης 80%. Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Σ.Σ.Γ.) στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται έως το 1.000.000€. με ένταση στήριξης 100%.

 

5. Εύλογο κόστος επενδύσεων

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) των εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης προστασίας για κάθε  καλλιέργεια και ο υπολογισμός του εύλογου κόστους παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ [€/στρ.]
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 3.00m [έως ≤ 7στρ.]
1.800€/στρ.
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 3.00m [μεγαλύτερα απο > 7στρ.]
1.700€/στρ.
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 3.80m [έως ≤ 7στρ.]
2.050€/στρ.
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 3.80m [μεγαλύτερα απο > 7στρ.]
1.950€/στρ.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ & ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ [€/στρ.]
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 3.00m
3.100€/στρ.
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ≥3.80m
3.550€/στρ.
ΚΕΡΑΣΙΑ
3.950€/στρ.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ [€/στρ.]
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 3.00m
2.700€/στρ.
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ≥3.80m
3.150€/στρ.
ΚΕΡΑΣΙΑ
3.400€/στρ.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΔΙΧΤΥΑ (Χωρίς εργατικά)

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ [€/στρ.]
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
770€/στρ.
ΑΜΠΕΛΙΑ
630€/στρ.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΗ (Χωρίς εργατικά)

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ [€/στρ.]
ΚΕΡΑΣΙΑ
1.500€/στρ.
ΑΜΠΕΛΙΑ
1.250€/στρ.

Σημειώσεις:

α) Το κόστος των εργατικών για την εγκατάσταση των επενδύσεων μπορεί να φτάσει έως 25% του προϋπολογισμού

β) των γενικών δαπανών έως 10%, με ελάχιστη τιμή τα 300€ & ανώτερη τα 10.000€ 

γ) Η μέγιστη επιλέξιμη έκταση αντιβροχικής μεμβράνης είναι ίση με την έκταση της καλυπτόμενης καλλιέργειας, ενώ του αντιχαλαζικού διχτυού, μετρούμενη σε τετραγωνικά μέτρα, για κάθε στρέμμα καλλιέργειας που προστατεύεται, είναι ανάλογη της καλλιέργειας και οι μέγιστες εκτάσεις ορίζονται ως εξής:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ (m²)
ΑΜΠΕΛΙ
1.000
ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ-ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ
1.100
ΡΟΔΙ – ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
1.200

6. Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας

Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις: 

 • Νέων εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας από το χαλάζι, τη βροχή ή συνδυαστικά το χαλάζι και την βροχή, 
 • Η αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων που έχουν αποσβεστεί, με την παρέλευση  δέκα 10 ετών
 • Η αντικατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών ή/και αντιβρόχινης μεμβράνης που, έχουν αποσβεστεί με την παρέλευση  πέντε 5 ετών από την εγκατάστασή τους. 
 • Πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται αναλυτικά στο  παράρτημα 4 της πρόσκλησης του προγράμματος
 • Πραγματοποιούνται σε αγροτεμάχια που κατέχονται νόμιμα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η μίσθωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 9 έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η  ελάχιστη έκταση υλοποίησης είναι το ένα (1) στρέμμα και η ανώτερη έκταση αυτοτελούς συνδυαστικής εγκατάστασης για αντιχαλαζική & αντιβροχική προστασία τα 12 στρ.
 • Πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης. Με ευθύνη του  δυνητικά δικαιούχου πραγματοποιούνται δαπάνες από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία ένταξης εκτός των γενικών δαπανών, που εξυπηρετούν το πρόγραμμα και είναι επιλέξιμες από 1/1/2014.  

 

7. Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι του καθεστώτος αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

 • Να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες επενδύσεις ενεργητικής προστασίας εντός 24 μηνών από την απόφαση ένταξης. Η υλοποίηση των επενδύσεων μπορεί να γίνει τμηματικά με την υποβολή έως τριών αιτημάτων πληρωμής.
 • Να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα πληρωμής εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 20% της επενδυτικής δαπάνης.
 • Εάν κατά την υλοποίηση των επενδύσεων χρειάζεται αυτές να τροποποιηθούν το αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν την υλοποίηση και το αιτήματος πληρωμής. Έχει δικαίωμα ο δικαιούχος να υποβάλλει μέχρι δύο αιτήματα τροποποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων. 
 • Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης κατά την περίοδο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, πέντε (5) έτη μετά την τελική πληρωμή.

ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΕΔΑΦΟΣ

ΠΑΝΙΑ | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΜΠΕΛΟΠΑΝΑ

ΚΑΠΝΟΠΑΝΑ

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΝΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΕΔΑΦΟΣ

ΠΑΝΙΑ | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΜΠΕΛΟΠΑΝΟ

ΚΑΠΝΟΠΑΝΟ

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΝΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

ΠΑΛΕΤΟΣΑΚΟΥΛΑ

ΕΡΧΕΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σας με το νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα.

με πολλά και νέα προϊόντα σε άριστες τιμές